Paris
London
New York
Friday, 01 July, 2022
Last Update 09:51
16:47    |    01/10/2012

AQUA Carpatica keeps fighting for transparency and purity of mineral waters in Romania

Respecting the consumer and promoting the real transparency of information on the mineral water labels in Romania,  AQUA Carpatica addressed a letter- invitation to the Mineral Waters Ownership APEMIN (Borsec, Perla Harghitei, Tuşnad, etc.) to take part actively in the Water Law initiative. AQUA Carpatica invitation did not receive any reply, on the contrary, APEMIN proved hypocrisy and, trying to manipulate the state, has developed a full campaign of misinformation and disparagement against AQUA Carpatica, having as obvious purpose blocking the messages that AQUA Carpatica wanted to send to the consumers regarding the purity of mineral water in România

This is the third time when APEMIN has been trying to use a state institution to protect its commercial interests and the lack of transperency of some competion products, this time getting the Ministry of Finance - the State Aide, Non- Loyal Practices and Regulated Prices Service involved, by registering claims against AQUA Carpatica.

In their effort to counter attack AQUA Carpatica brand success and wishing to try to stop the positive reaction from the consumers' side, they called all the control forums (CNA, ANPC, Ministry of Finance), sending claim addresses and invoking untrue and unsustained arguments.
 
The information campaign "AQUA Carpatica" respects the applicable legal terms, a fact confirmed by both the regulation and control authorities and by professional profile organizations.

1. The National Audiovisual Council of Romania (CNA):
 
AQUA Carpatica has proved every time the truth of the statements backed during the whole campaign by solid and documented arguments. As a result, CNA issued the Decision 227 CNA, validating the statement according to which AQUA Carpatica is “the purest mineral sparkling water in the world."

2. The National Consumers' Protection Authority (ANPC)
 
The final and irrevocable sentence pronounced by Suceava Court House was in favor of AQUA Carpatica, anuling the minutes issued by ANPC, which had in view the objection regarding the message on the labels: AQUA Carpatica the purest mineral sparkling water in the world”. The hundreds of physical- chemical tests, compared international and European studies regarding the world sparking waters have proved the uniqueness and purity of the mineral sparkling water AQUA Carpatica.
 
The communication action towards the consumers continues through the campaign The Water Law: www.legea-apei.ro

Right now over 65,000 people are supporting the demarche towards legislative transperency and the obligatory display of nitrates on the labels of all mineral waters in Romania.

 

AQUA Carpatica continuă să lupte pentru transparenţă şi  puritatea apelor minerale din România

Respectând consumatorul şi promovând adevărata transparenţă a informaţiilor de pe etichetele apelor minerale din România, AQUA Carpatica a adresat o scrisoare-invitaţie deschisă către Patronatul Apelor Minerale APEMIN (Borsec, Perla Harghitei, Tuşnad, etc.) de a fi parte activă în iniţiativa Legea Apei. Invitaţia AQUA Carpatica nu a primit nici un răspuns, ba dimpotrivă, APEMIN, dând dovadă de ipocrizie şi încercând să manipuleze autorităţile statului, a concertat o întreagă campanie de dezinformare şi denigrare a AQUA Carpatica, având că scop vădit blocarea mesajelor pe care AQUA Carpatica voia să le transmită către consumatori privind puritatea apelor minerale din România.

Este pentru a treia oară când APEMIN încearcă să se folosească de o instituţie a statului pentru a-şi proteja interesele comerciale şi lipsa de transparenţă a unor produse ale competiţiei, de această dată antrenând Ministerul de Finanţe - “ Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate, prin înregistrarea de reclamaţii împotriva AQUA Carpatica.

 În efortul lor de a contracara succesul brandului AQUA Carpatica şi în dorinţa de a încerca să stopeze reacţia pozitivă din partea consumatorilor, au sesizat toate forurile de control (CNA, ANPC, Ministerul de Finanţe), trimiţând adrese de reclamaţie şi invocând argumente mincinoase şi nesusţinute. 

 Campaniile de informare AQUA Carpatica respectă întocmai prevederile legale aplicabile, fapt confirmat atât de autorităţile competente de reglementare şi control în materie, cât şi de organizaţii profesionale de profil.

1.            Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA):

AQUA Carpatica a demonstrat de fiecare dată veridicitatea afirmaţiilor susţinute în întreaga campanie, prin argumente solide şi documentate. În concluzie, CNA a emis Decizia 227 CNA, validând afirmaţia că AQUA Carpatica este “cea mai pură apa minerală carbogazoasă din lume”.

2. Autoritatea Nationala a Protectiei Consumatorilor (ANPC)

Sentinţa  judecătorească definitivă şi irevocabilă  dată  de tribunalul din Suceava a dat câştig de cauză AQUA Carpatica, anulând procesele verbale emise de ANPC ce aveau în vedere obiecţia in ceea ce priveşte mesajul de pe etichete: “AQUA Carpatica €cea mai pură apă minerală carbogazoasă din lume”. Sutele de analize fizico-chimice, studiile internationale şi europene comparative referitoare apele minerale mondiale au demonstrat categoric unicitatea şi puritatea apei minerale carbogazoase AQUA Carpatica.

Acţiunea de comunicare vis-a-vis de consumatori continuă prin campania Legea Apei: www.legea-apei.ro

  In acest moment, peste 65000 de persoane sustin demersul către transparenţa legislativă şi afişare obligatorie a nitraţilor pe etichetele tuturor apelor minerale din România.

 
Banner
 
Banner
 
Confesiuni Jurnalistice
cu George Grigoriu
Banner
 
 
 
 
ipv6 ready